Chrzest Święty

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19)

-absolutely_free_photos-original_photos-baptism-4091x3106_29127

Sakrament Chrztu Św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.

 1. Rodzice dziecka, najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.
 2. Wymagane dokumenty: odpis metryki urodzenia z USC.
 3. Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.
 4. Rodziców i chrzestnych obowiązuje konferencja przygotowawcza oraz spowiedź.
 5. Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza Proboszcza.
 6. Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:
 • został wyznaczony przez rodziców dziecka,
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat,
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić,
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Wszelkie inne informacje i wiadomości można uzyskać w Kancelarii Parafialnej.

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. „Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości„.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”; „zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17; Ga 6,15).